• Dil. Azərbaycan ədəbi dilinin müasir durumu və nəzəri problemləri
  • Azərbaycan dilinin tarixi-müqayisəli aspektdə araşdırılması prinsipləri
  • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı dünya ədəbiyyatı kontekstində
  • Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslıq problemləri