Müəlliflər üçün təlimatlar

Konfransın işçi dilləri

  • Azərbaycan, rus, ingilis
Tezisin tərtibi qaydaları
  • Həcm 3 səhifəyə qədər, format A4, şrift  Times New Roman, ölçü 12, hər tərəfdən 2,0 sm, 1,5 interval, abzas 1,25 olmalıdır.
  • Açar sözlər ədəbiyyat siyahısından əvvəl göstərilməlidir. Əgər material Azərbaycan və ya rus dilində təqdim edilirsə, tezisin sonunda ingilis dilində məqalənin adı və xülasə əlavə olunmalıdır.
Tezisin strukturu
  • Tezisin adı böyük hərflərlə, qalın şriftlə (ölçü 12)
  • Müəllifin soyadı, adı, atasının adı qalın şriftlə (ölçü 12)
  • Təşkilat və şəhərin adı, e-mail adi şriftlə (ölçü 11)
  • Tezisin mətnində qaynaqlara istinad, kvadrat mötərizədə nömrə ilə (istinadın ədəbiyyat siyahısındakı nömrəsinə müvafiq olaraq) verilir (məs.: [1], [2]). İstifadə olunan ədəbiyyatın siyahısı tezisin sonunda, əlifba sırası ilə və nömrələnməklə verilir (ölçü 12).
Tezislərin göndəriləcəyi ünvan