Elmi istiqamətlər

  • Gender və tarix           
  • Dində gender aspektləri
  • Müasir cəmiyyətin gender problemləri
  • Azərbaycanda gender demokratiyasının inkişafı
  • İqtisadi nəzəriyyənin gender aspekti
  • Gender tədqiqatlarının hüquqi aspektləri
  • Gender və mədəniyyət
  • Ədəbiyyatımızda gender problem