AZƏRBAYCAN XALQININ ETNOGENEZİ VƏ MİLLİ KİMLİK MƏSƏLƏSİ
Beynəlxalq konfrans
28 oktyabr 2022-ci il, Azərbaycan Universiteti

Konfrans Azərbaycan türklərinin qədim zamanlardan Qafqazda yaşamasının sübutlarının, qonşularla münasibətlərinin, Azərbaycan xalqının etnogenezinin Qafqazda etnik proseslər kontekstində təhlilinin, Qafqaz xalqlarının formalaşmasına təsir edən amillərin, filoloji düşüncə tərzində etnogenez məsələlərinin, etnogenez və identikliyin fəlsəfi aspektlərinin, mədəniyyət və incəsənət nümunələrində milli kimlik elementlərinin araşdırılmasına həsr edilir.