İQTİSAD ELMLƏRİ

A. Ağayev (səh.5-15)
Qeyri-neft büdcə kəsirinin idarə olunmasi məsələləri

A. Əliyeva (səh.16-22)
Müəssisənin maliyyə sağlamlaşdirilmasi probleminə iqtisadi yanaşma

H.H. Aslanov, H.D. Nəcəfi (səh.23-32) 
Xarici iqtisadi fəaliyyət milli  iqtisadiyyatin inkişaf  amili kimi

Т. Гараев (səh.33-42)
Перспективы развития тяжелой промышленности и машиностроения в Азербайджанской Республике

T. Quliyev (səh.43-53)
Ümumdünya ticarət təşkilatı və Azərbaycan

T. İbrahimov (səh.54-63)
Gömrük orqanları sistemi: islahatlar və modernləşdirmə

Y. İsgəndərov (səh.64-71)
Azərbaycanda tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin normativ-hüquqi bazasının gücləndirilməsi məsələləri

A. Kamilov (səh.72-79)
Azərbaycanda bank kapitalının real sektorun maliyyələşdirlməsinə cəlb edilməsi yolları

A. Kərimov (səh.80-88)
Azərbaycanın bank sisteminin dayanıqlılığının artırılmasında səmərəli maliyyə və risk menecmentinin rolu

Ə. Musayev (səh.89-100)
Cənub Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyasi (CŞADA) və çoxtərəfli dialoq strukturunun perspektivləri. Asiyada vahid valyuta təşəbbüsləri

S. Sadıqova (səh.101-108)
Azərbaycanın intellektual potensialı və rəqabət statusu: vəziyyəti və meyilləri

E. Safarli (səh.109-131)
Firm specific determinants of capital structure: evidence from Azerbaijan firms

Q. Səfərov, D. Əmiraslanova  (səh.132-140)
Neft-kimya müəssisələrində strateji planlaşdirma və onun həyata keçirilməsi 

Q.S. Süleymanov, T.P. Səmədova  (səh.141-149)
Sənaye müəssisələrində rəqabət münasibətlərinin qiymətləndirilməsi metodologiyası

M. Seyidov (səh.150-156)
Kiçik və orta müəssisələrdə maliyyə resurslarının istifadəsinin müasir vəziyyətinin təhlili

Q.S. Süleymanov, G. Quliyeva, A. İsmayilova (səh.157-165) 
Azərbaycanın iqtisadi  fəaliyyət sahələri əsasında ümümi daxili məhsulun yüksəldilməsinin strateji istiqamətləri

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

H. Aslanova (səh.166-174)
İraq-Türkman ədəbiyyatında divan şeiri ənənəsi və Osman Məzlum

H. Hüseynli (səh.175-188)
Hüseyn Cavidin “Afət” faciəsində  romantik qəhrəman

A. Vəliyeva (səh.189-194)
Türk dilində feli sifətlərin sintaksisdəki mövqeyi

ELM VƏ TƏHSIL

V. Rüstəmova, R. Növruzov (səh.195-208)
Azərbaycanda elmi texniki potensialin formaşmalaşmasi və ondan istifadə mexanizmi

MAGISTR bölməsi 

A. Əliyeva (səh.209-213)
Variativlik dilin dinamik xassəsi anlamında