İQTİSAD ELMLƏRİ

İ. Aslanova (səh.5-11)
Makroiqtisadi tarazlığın təmin edilməsinin sosial-iqtisadi təsirlərinin qiymətləndirilməsi 

A. Ayvazlı (səh.12-17)
Türkiyə Cümhuriyyətində kommersiya banklarının fəaliyyət xüsusiyyətləri

R.M. Dindar, Ç. Rəhimov (səh.18-33)
Azərbaycan və Türkiyə arasında beynəlxalq avtomobil daşımalarının əsas iqtisadi və idari istiqamətləri

Т. Гараев (səh.34-40)
Формирование конкурентоспособности регионов Азербайджанской Республики на основе кластерного подхода

Y. İsgəndərov (səh.41-47)
Azərbaycanda tikinti materialları bazarında kommersiya münasibətlərinin təkmilləşdirilməsini şərtləndirən amillər

O. Novruzov (səh.48-59)
Strategiyaların və strateji idarəetmənin işlənib hazırlanmasına müxtəlif yanaşmalar

Z. Zeynalova (səh.60-70)
Kanadada fiziki şəxslərin gəlir vergisinin gəlirin yenidən bölgüsünə təsiri

E. Məmmədova (səh.71-77)
Müəssisədə əməyin və əməyin ödənilməsinin təşkili xüsusiyyətləri

E. Məmmədov (səh.78-87)
Aqrar sahədə ixrac gəlirlərindən istifadə prosesinə strateji yanaşmalar

Ş. Məmmədova (səh.88-95)
Həyat tsikli və istehlakçıların cəlbedilməsi metodu əsasında sənaye müəssisəsində optimal strateji planın formalaşması məsələləri 

T. Росс (səh.96-105)
Теоретические подходы к проблемам развития отношений собственности и института собственности

T. Səmədova (səh.106-113)
Rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsində innovasiyanın rolu

S. Sadıqova (səh.114-125)
Rəqabət strategiyası və onun təhlili

G. Rüstəmova (səh.126-135)
Sənaye müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin idarəedilməsinin təkmilləşməsində klaster yanaşmanın rolunun artırılması

E. Xudaverdiyeva (səh.136-140)
Kənd təsərrüfatında kiçik sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri

SOSİAL  ELMLƏR

Ş. Mirzəbəyova (səh.141-150)
Modernləşmə prosesinin ziddiyyətləri: sosial ədalət problemləri

Н. Ализаде, С. Ибрагимова (səh.151-158)
Мультикультурные ценности в исламе на фоне практики Европы и Азербайджана

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ

Y. Cəfərli (səh.159-168)
“Da Vinçi şifrəsi” romanı postmodern bədii mətn kimi: romanda intertekstuallıq və dekonstruksiya
 

MAGİSTR bölməsi

N. Xudadarova (səh.169-178)
“To put” komponentli frazeoloji birləşmələrin struktur-semantik təhlili

G. Mustafayeva (səh.179-183)
Fonemlərin distinktiv xüsusiyyətlərinin əsas prinsipləri və nəzəriyyələri

G. Həsənova (səh.184-187)
Məişət leksikasının yaranma üsulları