Səadət Namiq qızı Əliyeva

 Azərbaycan Universiteti, rektor

 E-poçt: saadat.aliyeva@au.edu.az

Qısa bioqrafik məlumat

 • 13.09.1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1993-2001-ci illərdə Nəsirəddin Tusi adına ingilisdilli gimnaziyada təhsil almışdır.
 • 2004-cü ildə Binəqədi rayonu 144 nömrəli məktəbi bitirmişdir.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

 • Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2023
 • Doktorantura, 2013-2017
 • Magistratura, Azərbaycan Dillər Universiteti, Dilşünaslıq (İngilis dili), 2009-2011. Fərqlənmə ilə bitirmişdir.
 • Bakalavriat, Azərbaycan Dillər Universiteti, Filologiya (İngilis dili müəllimi), 2004-2008. Fərqlənmə ilə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • Rektor, Azərbaycan Universiteti, 2017-ci ildən
 • Azərbaycan Universiteti, Dillər kafedrası, müdir müavini, 2013-2017
 • Böyük Britaniya, Sussex Ardingly Kolleci, elmi tədqiqatçı, 2012
 • Azərbaycan Universiteti, Dillər kafedrası, müəllim, 2009-2013
 • Azərbaycan Universiteti, Dillər kafedrası, laborant, 2008-2009

Tədqiqat sahəsi

 • Britaniya uşaq ədəbiyyatı

Elmi-təşkilati fəaliyyəti

 • Middlesex Universiteti tərəfindən çap olunan “Children's Literature in Education Journal”ının redaksiya heyətinin üzvü
 • “İpək yolu” jurnalının baş redaktoru
 • “Çağlayan” jurnalının baş redaktoru 
 • 2017-2022-ci illərdə 20-dən çox yerli və beynəlxalq konfransın həmtəşkilatçısı 

Təltifləri 

 • Elm və Təhsil Nazirliyinin əmri ilə “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illiyi (1921 –2021) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı”, 2023
 • Təhsil Nazirliyinin əmri ilə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı”, 2021
 • Təhsil Nazirliyinin əmri ilə “Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019) Azərbaycan Respublikasının yubiley medalı”, 2019

Nəşrlər  

Kitablar

 • Britaniya uşaq ədəbiyyatı (Ş.Xəlilli ilə birlikdə), Dərs vəsaiti, Bakı, 2018, 435 s.
 • Robert Börns: Şeir, nəğmə körpüsü və sözlə hörülmüş dünya, (Ş.Xəlilli ilə birlikdə), Dərs vəsaiti, Bakı, 2019, 376 s.
 • Britaniya uşaq folkloru (Ş. Xəlilli ilə birlikdə), Dərs vəsaiti, Bakı, 2021, 316 s. 

Məqalələr

 • “Britaniya uşaq ədəbiyyatının bəzi “qızıl” dövrü və istiqamətlərinin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə dair”, Filologiya məsələləri jurnalı. Bakı: AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, 2018, № 7. s.241 – 250
 • “Artistic reflection of real life in Roald Dahl’s works”, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı:Azərbaycan Universiteti. 14-15 may 2018. s.185- 191
 • “Milli mənəvi dəyərlərin qorunması Heydər Əliyevin amalı idi”, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü və hakimiyyətə qayıdışının 24-cü ildönümünə həsr olunmuş V beynəlxalq Elmi Konfransın materialı.Şamaxı, 23 iyun 2017, s.8-10
 • “Britaniya uşaq ədəbiyyatının təşəkkülü və inkişafının bəzi aspektlərinə dair”, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2017, № 2 (102). s.302-304
 • “Gizli həqiqətlər və ingilis uşaq şeirindən seçmələrin Azərbaycan dilinə tərcüməsi”, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2017, № 1 (101). s.431-435
 • “Britaniya uşaq nağılları və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsinin bəzi məsələləri”, Beynəlxalq Uşaq ədəbiyyatı Simpoziumu. Bakı, 21-23 aprel 2016. s.181-186
 • “Дэвид Алмонд – создатель жанра магического реализма в Британской детской литературе (на примере повестей «Скеллиг» и «Малъчик, который плавал с пиранъями»)”, Elmi xəbərlər. Bakı: Azərbaycan Dillər Universiteti, 2015, №62. s.320-325
 • “İngilis uşaq ədəbiyyatında Çarlz Dikkens mərhələsi”, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq elmi konfransı. Materiallar. Bakı 17-18 aprel 2015. s.1067-1068
 • “Формирование и пути развития Британской детской литературы (на материале произведений Чарльза Диккенса, Вильямя Теккерея и Льюиса Кэролла)”, The Fifth European Conference on Languages, Literature and Linguistics (10th February, 2015). Austria. Vienna. “East-West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2015. s.37-43
 • “Британские литературные сказки ХХ века и их переводы на азербайджанский язык”, Актуальные вопросы, проблемы и перспективы развития гуманитарных наук в современном информационном пространстве: националъные и интернационалъные аспекты. Збирник науковых працъ (за материалами VIII Международный научно-практическая конференция 1 травия 2014 року). Лугансък: вид – во СНУ iъ. В.Даля, 2014. s.17-19
 • “Luis Keroll yaradıcılığı və şəxsiyyət”, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi Konfransı. Materiallar. Bakı, 18-19 aprel 2014. s.386-387
 • “İngilis–Amerikan uşaq ədəbiyyatına nəzər”, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblər arası elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı Slavyan Universiteti, Mart 2013, №3. s.138-143

-